REGULAMIN


Rezerwacje.

Rezerwacja dotyczy pobytu w obiekcie Ostoja Spokoju miejscowości Olchowiec 176, 38-710 Czarna, Bieszczady.

Ostoja Spokoju przyjmuje rezerwacje po zgłoszeniu:
– telefonicznym:  +48 609 000 200, 501 615 314
– mailowym: rezerwacje@ostojaspokoju.pl
– przy pomocy formularza rezerwacji: www.ostojaspokoju.pl

Przyjęta przez obiekt Ostoja Spokoju rezerwacja jest niepotwierdzona. Złożenie rezerwacji należy traktować jako informację, że pokój jest wolny w dniu przyjęcia zgłoszenia i wstępnie do czasu przesłania opłaty rezerwacyjnej-przedpłaty jest zablokowany.

Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po wpłaceniu opłaty rezerwacyjnej-przedpłaty w wysokości 50 % wartości całego pobytu na konto obiektu Ostoja Spokoju .

Płatności należy dokonać w ciągu 24 godzin od dnia wykonania rezerwacji, chyba że strony ustaliły inaczej.

Nie wpłacenie opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

Warunki rezerwacji dla grup zorganizowanych ustalane są indywidualnie.

Ostoja Spokoju po otrzymaniu  przedpłaty rezerwacyjnej zmienia status rezerwacji na potwierdzona  oraz przesyła drogą elektroniczną potwierdzenie , które obejmuje: termin pobytu, rodzaj pokoju, ilość osób, cenę oraz informację o terminie i wysokości wpłaty zadatku

Opłata za pokój biegnie od daty uzgodnionej przy zamówieniu. Jeżeli Gość nie przyjedzie do obiektu w terminie uzgodnionym to Ostoja Spokoju traktować będzie brak przyjazdu po upływie doby jak rezygnację z zamówienia. Gość w przypadku opóźnienia przyjazdu do obiektu o więcej niż 1 dobę powinien powiadomić obiekt, aby zarezerwowany pokój był zablokowany na kolejną dobę.

Pełna zapłata za pobyt następuje najpóźniej  3 dni wcześniej od dnia planowanego przyjazdu.

Opłata ta zastępuje umowę pomiędzy stronami.

Anulacja rezerwacji

Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie i wskazanym na potwierdzeniu wstępnej rezerwacji powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

W przypadku anulowania rezerwacji nie później niż 30 dni przed dniem, w którym miało nastąpić rozpoczęcie korzystania z usług hotelu , zwracamy 50% wpłaconej opłaty rezerwacyjnej – przedpłaty.

W przypadku anulowania rezerwacji później niż 30 dni przed dniem, w którym miało nastąpić rozpoczęcie korzystania z usług w hotelu, wpłacona kwota opłaty rezerwacyjnej nie podlega zwrotowi.

Wpłata opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.

Skrócenie pobytu

W przypadku skrócenia pobytu wpłacona przez Gościa kwota nie podlega zwrotowi.

Odwołanie rezerwacji z przyczyn niezależnych

1. Właściciel obiektu zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w sytuacjach, gdy wystąpią okoliczności niezależne od jego woli, uniemożliwiające realizację rezerwacji.

2. Okoliczności niezależne mogą obejmować, lecz nie ograniczają się do: siły wyższej, działania osób trzecich, klęsk żywiołowych, awarii technicznych oraz wszelkich innych zdarzeń nieprzewidywalnych i niekontrolowanych przez właściciela.

3. W przypadku odwołania rezerwacji z przyczyn niezależnych, właściciel obiektu zobowiązuje się do bezzwłocznego powiadomienia Gościa, który dokonał rezerwacji, o zaistniałej sytuacji oraz do zwrócenia wszelkich wpłaconych przez Gościa kwot związanych z rezerwacją.

4. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty, szkody ani koszty poniesione przez Gościa w wyniku odwołania rezerwacji z przyczyn niezależnych.